enrupl

Strona głównaPodstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe

Skonsolidowane zestawienie rachunku wyników

Za rok zakończony 31 grudnia
w tys. USD
2011 2010 2009
Przychody 29,159 13,907 16,273
EBITDA 14,837 4,450 5,853
EBIT 14,067 3,688 5,079
Zysk netto 14,189 5,077 4,887
Marża brutto 53,2% 39,8% 41,6%
Rentowność EBITDA 50,9% 15,3% 20,1%
Rentowność EBIT 48,2% 12,6% 17,4%
Rentowność netto 48,7% 17,4% 16,8%

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zbadane przez biegłego rewidenta

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Za rok zakończony 31 grudnia
w tys. USD
2011 2010 2009
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12,668 5,854 6,123
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9,506) (1,236) (863)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2,983) (4,727) (5,051)

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zbadane przez biegłego rewidenta