enrupl

Strona głównaKdm shipping publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną

Kdm shipping publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną

Grupa KDM Shipping, jeden z ukraińskich liderów branży żeglugi transportowej, koncentrujący się na niszowym segmencie transportu rzeczno-morskiego suchych towarów masowych w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego, opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczęła ofertę publiczną. Spółka podpisała także Umowę o Plasowanie.

KDM Shipping planuje wyemitować do 3 500 000 nowych akcji i pozyskać ok. 36 mln USD brutto. Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację pierwszego etapu programu inwestycyjnego Grupy na lata 2012-2014, obejmującego przede wszystkim powiększenie floty masowców do rzeczno-morskiego transportu ładunków masowych poprzez zakup używanych jednostek, jak również inwestycje w stocznię Spółki w Chersoniu, mające na celu potrojenie możliwości stoczni i poszerzenie zakresu oferowanych przez nią usług.

Spółka planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w pierwszej połowie sierpnia tego roku.

Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są: KBC Securities N.V. Odział w Polsce (Główny Menedżer oferty), Jaspen Capital Partners (Współorganizator oferty), Baker & McKenzie oraz Dr. K. Chrysostomides & Co LLC (doradcy prawni). Audytorem Spółki jest KPMG.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ

 • Oferta publiczna obejmuje do 3 500 000 akcji zwykłych, emitowanych przez Spółkę. Akcje Oferowane stanowić będą nie więcej niż 35% kapitału zakładowego Spółki po zakończeniu Oferty.
 • W ramach Oferty publicznej w Polsce akcje zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
 • Dodatkowo akcje zostaną zaoferowane instytucjonalnym inwestorom międzynarodowym, w ramach oferty niepublicznej w niektórych jurysdykcjach poza terenem Stanów Zjednoczonych i Polski na podstawie Regulacji S.
 • Cena Maksymalna została ustalona na 36 PLN za akcję.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

19 – 24 lipca 2012
do godz.16.00
Zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych
19 – 24 lipca 2012
do godz.16.00
Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
25 lipca 2012
lub około tej daty
Ogłoszenie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
26-27 lipca 2012
do godz. 14.00
Zapisy na akcje dla Inwestorów Instytucjonalnych
27 lipca 2012
lub około tej daty
Przydział akcji
9 sierpnia 2012
lub około tej daty
Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

STRATEGIA

Strategia Grupy zakłada dalszą konsolidację oraz poszerzanie działalności zarówno na rynkach transportu wodnego w rejonie Morza Azowskiego, Czarnego i Śródziemnego, jak i na innych rynkach geograficznych. W pierwszej kolejności Grupa planuje dalszy rozwój działalności w segmencie transportu rzeczno-morskiego. Mając jednak na celu poszerzenie zakresu oferowanych usług, w dalszej perspektywie Grupa planuje włączyć do swojej działalności większe statki, które umożliwią transport ładunków z Morza Czarnego i Azowskiego do bardziej odległych rejonów. Program inwestycyjny na lata 2012–2014 ma na celu umożliwienie i przyspieszenie wzrostu przychodów oraz poprawę rentowności transportu rzeczno-morskiego. Zakłada on także wykorzystanie sprzyjającej sytuacji panującej na rynku po kryzysie do umocnienia pozycji rynkowej Grupy dzięki jej przewagom konkurencyjnym oraz wdrożeniu następujących kluczowych elementów strategii:

 • Wykorzystanie sprzyjających warunków rynkowych do powiększenia floty statków rzeczno-morskich o płytkim zanurzeniu.
 • Ekspansja na nowe rynki (geograficzne i ładunkowe).
 • Rozwój działalności Grupy w zakresie remontu statków w celu obsługi własnej powiększonej floty oraz wykorzystania rosnącego popytu na usługi remontowe.
 • Poprawa rentowności działalności remontowej poprzez zwiększenie skali niezwykle dochodowej działalności w zakresie budowy statków.
 • Rozwój działalności Grupy w segmencie transportu pasażerskiego.
 • Utrzymanie wysokiej efektywności wykorzystania jednostek floty.
 • Koncentracja działalności na transporcie zboża.
 • Wydzielenie jednostek do obsługi określonych tras oferujących wysoką rentowność.
 • Utrzymanie wysokiego wskaźnika wykorzystania floty i wysokiego poziomu kontroli kosztów dzięki wykorzystaniu nowszej i wydajniejszej kosztowo floty.

PLANOWANE WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z EMISJI

Spółka przewiduje, że wpływy brutto z Oferty osiągną poziom około 36 mln USD. Wpływy netto, które Spółka otrzyma z emisji Akcji Oferowanych, po odliczeniu szacunkowych prowizji, kosztów i wydatków związanych z Ofertą, szacowane są na około 33,5 mln USD. Ostateczna kwota wpływów może jednak ulec zmianie ze względu na potencjalne wahania kursu wymiany PLN/USD.

Wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane na realizację pierwszego etapu programu inwestycyjnego Grupy na lata 2012-2014, przewidującej:

 • Powiększenie floty poprzez zakup używanych jednostek – 26 mln USD
  • Pozyskanie sześciu dodatkowych statków rzeczno-morskich do przewozu towarów suchych o łącznej nośności ok. 24 000 DWT.
  • Koncentracja na 10–15-letnich jednostkach zarejestrowanych w Rosji.
  • Zakończenie planowanych zakupów w terminie trzech miesięcy od przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej.
  • Wykorzystanie przewidywanego wzrostu ilości ładunków dostępnych do przewozu.
 • Inwestycje w stoczni Spółki w Chersoniu - 7 mln USD
  • Poszerzenie zakresu oferowanych usług i wprowadzenie możliwości obsługi statków o większych gabarytach.
  • Potrojenie możliwości stoczni.
  • Zwiększenie skali działalności w bardziej rentownym segmencie budowy statków.
  • Wykorzystanie deficytu podaży usług budowy statków wynikającego z popytu w Rosji.
  • Wykorzystanie stoczni do remontów i rozbudowy własnej floty.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE KDM SHIPPING

Zarząd Grupy uważa, że Grupa posiada następujące silne strony i przewagę nad konkurencją:

 • Koncentracja działalności w niszowym segmencie rzecznego transportu towarowego
 • Rygorystyczne standardy stanu technicznego floty
 • Ścisła współpraca z uznanymi klientami czarterującymi statki
 • Własna stocznia remontowa, efektywna od strony kosztowej
 • Własna obsługa procesu kompletowania załóg
 • Własna obsługa statków w wybranych portach
 • Doświadczone i zaangażowane kierownictwo
 • Dobre wyniki finansowe

WYNIKI FINANSOWE

W 2011 roku Grupa zanotowała przychody na poziomie 29,2 mln USD, oraz zysk netto w wysokości 14,2 mln USD, w porównaniu do odpowiednio 13,9 mln USD i 5,1 mln USD rok wcześniej.

Przychody i rentowność działalności Grupy w 2011 r. wzrosły i osiągnęły poziom zbliżony do przedkryzysowego roku 2008, dzięki ogólnemu wzrostowi stawek za usługi transportowe wynikającemu ze zniesienia zakazu eksportu zboża w Rosji i wysokich ceł na Ukrainie, wzrostowi udziału przewozów z ładunkiem również na trasach powrotnych i zmniejszeniu liczby dni przestojów, a także zwiększeniu skali działalności remontowej oraz lepszym warunkom atmosferycznym wpływającym na transport pasażerski.

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej na rynku ukraińskim i rynkach międzynarodowych, Grupa odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe także w latach 2009-2010.

Struktura przychodów Grupy wygląda następująco (dane na koniec 2011 roku):Opublikowaliśmy dziś prospekt emisyjny i rozpoczynamy ofertę publiczną. Chcemy pozyskać środki z oferty aby zdynamizować realizację naszej strategii rozwoju i wykorzystać bardzo dobre perspektywy rozwoju branży transportu rzeczno-morskiego suchych towarów masowych w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego, w którym działamy. Wierzymy, że inwestorzy docenią silne fundamenty naszej firmy oraz jej unikalny model biznesowy, pozwalające nam na osiąganie od wielu lat bardzo dobrych wyników finansowych - powiedział Kostiantyn Molodkovets, Prezes Rady Dyrektorów KDM Shipping Ltd.