enrupl

Strona głównaWybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Poniższe tabele przedstawiają wybrane, skonsolidowane dane finansowe za wskazane okresy. Dane te pochodzą ze Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów*

2012** 2011** 2010** 2009**
Przychody 28,906 29,159 13,907 16,273
Koszty sprzedaży (14,001) (13,645) (8,372) (9,498)
Zysk brutto ze sprzedaży 14,905 15,514 5,535 6,775
Pozostałe dochody 176 325 13 20
Koszty administracji (1,016) (851) (1,432) (1,522)
Koszty dystrybucji (322) - - -
Pozostałe koszty operacyjne (868) (921) (428) (194)
Zysk z działalności operacyjnej 12,875 14,067 3,688 5,079
Przychody / (koszty) finansowe netto (217) (100) 25 (159)
Zysk przed opodatkowaniem 12,658 13,967 3,713 4,920
Podatek (108) 222 1,364 (33)
Zysk za rok 12,550 14,189 5,077 4,887

* w tysiącach USD
** za lata kończące się 31 grudnia

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej*

2012** 2011** 2010** 2009**
Statki, rzeczowy majątek trwały 31,564 30,070 21,480 20,940
Wartości niematerialne i prawne 110 117 4 6
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 236 - 3 21
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 3 000 - - -
Aktywa trwałe razem 34,910 30,187 21,487 20,967
Zapasy 749 421 223 195
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności 5,061 3,239 1,473 2,244
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12,954 80 77 196
Aktywa obrotowe 18,764 3,740 1,773 2,635
Aktywa ogółem 53,674 33,927 23,260 23,602
Kapitał zakładowy 91 18 18 18
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 7,355 - - -
Zyski zatrzymane 46,130 33,638 19,851 20,195
Różnice kursowe z przeliczenia (9,548) (9,535) (9,305) (9,352)
Kapitał własny razem przypadający na właścicieli Spółki 44,028 24,121 10,564 10,861
Udziały niekontrolujące 92 48 3,183 2,604
Kapitały własne ogółem 44,120 24,169 13,747 13,465
Pożyczki i kredyty 2,433 3,183 4,000 4,000
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 2,983 2,643 2,898 4,278
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 250 229 29 -
Zobowiązania długoterminowe ogółem 5,666 6,055 6,997 8,278
Kredyty i pożyczki 2,038 1,318 - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usługi i pozostałe zobowiązania 1,850 2,383 2,514 1,859
Zobowiązania z tytułu podatku - 2 2 -
Zobowiązania krótkoterminowe razem 3,888 3,703 2,516 1,859
Zobowiązania razem 9,554 9,758 9,513 10,137
Pasywa razem 53,674 33,927 23,260 23,602

* w tysiącach USD
** za lata kończące się 31 grudnia

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

2012**2011** 2010** 2009**
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11,691 12,668 5,854 6,123
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5,954) (9,506) (1,236) (863)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7,152 (2,983) (4,727) (5,051)
Skutek przeliczenia na walutę prezentacji (30) (176) (10) (66)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 12,859 3 (119) 143

* w tysiącach USD
** za lata kończące się 31 grudnia

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe